مديريت نوآوري و توسعه محصول جديد

مديريت نوآوري و توسعه محصول جديد

ناشر : مركز تحقيقات سياست علمي كشور

پدیدآور: پل ترات

مديريت نوآوري و توسعه محصول جديد

مديريت نوآوري و توسعه محصول جديد

ناشر : دانشگاه بين المللي امام رضا(ع)

پدیدآور: عليرضا خوراكيان

مديريت نوآوري و توسعه محصول جديد ويرايش پنجم

مديريت نوآوري و توسعه محصول جديد ويرايش ...

ناشر : مركز تحقيقات سياست علمي كشور

پدیدآور: محسن امامي