رسانه هاي جمعي و ثبات سياسي در ايران

رسانه هاي جمعي و ثبات سياسي در ايران

ناشر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت مطبوعاتي و اطلاع رساني، دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها

پدیدآور: ع‍ل‍ي‍رض‍ا ك‍ري‍م‍ي‍ان