آزمايشگاه ميكروب شناسي

آزمايشگاه ميكروب شناسي

ناشر : دانشگاه پيام نور

پدیدآور: پروانه خوشرو


آزمايشگاه ميكروب شناسي عمومي

آزمايشگاه ميكروب شناسي عمومي

ناشر : دانش و پژوهش پارس

پدیدآور: پيام بهزادي

آزمايشگاه ميكروب شناسي و قارچ شناسي پزشكي: قابل استفاده دانشجويان علوم آزمايشگاهي، ميكروبشناسي، قارچ شناسي، پزشكي و دستياران آسيب شناسي همچنين ...

آزمايشگاه ميكروب شناسي و قارچ شناسي پزشك ...

ناشر : بحرالعلوم

پدیدآور: فاطمه سميعي راد

آزمون هاي كشوري ارشد ميكروب شناسي پزشكي سنا سال ۹۰-۸۹ : سوالات تاليفي با پاسخ هاي كاملا تشريحي

آزمون هاي كشوري ارشد ميكروب شناسي پزشكي ...

ناشر : . انتشارات علمي سنا

پدیدآور: هادي طغياني


آزمون هاي كشوري ارشد ميكروب شناسي پزشكي سنا سال ۹۱ -۹۰: سوالات تاليفي با پاسخ هاي كاملا تشريحي

آزمون هاي كشوري ارشد ميكروب شناسي پزشكي ...

ناشر : انتشارات علمي سنا

پدیدآور: هادي طغياني

آزمون هاي كشوري ارشد ميكروب شناسي سنا سال ۹۱-۹۲

آزمون هاي كشوري ارشد ميكروب شناسي سنا سا ...

ناشر : انتشارات علمي سنا

پدیدآور: هادي طغياني

آزمون هاي كشوري ارشد ميكروب شناسي سنا سال۹۳-۹۴

آزمون هاي كشوري ارشد ميكروب شناسي سنا سا ...

ناشر : . انتشارات علمي سنا

پدیدآور: هادي طغياني


آزمون هاي ميكروب شناسي و شيمي مواد غذايي

آزمون هاي ميكروب شناسي و شيمي مواد غذايي

ناشر : دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري

پدیدآور: پيمان غلام نژاد

اشريشيا كلي و مقاومت آنتي بيوتيكي به بتالاكتام ها: ويژه ي رشته هاي: ميكروب شناسي ...

اشريشيا كلي و مقاومت آنتي بيوتيكي به بتا ...

ناشر : منشور سمير

پدیدآور: مريم محمدبيگي

اصول استاندارد تست هاي تشخيصي ميكروب شناسي و سنجش حساسيت ميكروبي به روش انتشار از ديسك

اصول استاندارد تست هاي تشخيصي ميكروب شنا ...

ناشر : انتشارات ماني

پدیدآور: جمشيد فقري