راهنماي مهندسي در نفت و گاز

راهنماي مهندسي در نفت و گاز

ناشر : شركت مهندسي نيروي نفت و گاز سپانير

پدیدآور: اروه بارون

كتاب راهنماي مهندسي برق براي كارورزان در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

كتاب راهنماي مهندسي برق براي كارورزان در ...

ناشر : آلاي انديشه

پدیدآور: ع‍ل‍ي اك‍ب‍ر رح‍م‍ان‍ي