اوستا - يسنا، ويسپرد بر پايه ي يسناي چاپ دابار: گزارش پهلوي، آوانويسي به پيوست كرده ي چهارصدو بيستم كتاب سوم دينكرد

اوستا - يسنا، ويسپرد بر پايه ي يسناي چاپ ...

ناشر : سازمان انتشارات فروهر

پدیدآور: ف‍ري‍دون ف‍ض‍ي‍ل‍ت

پرنسس يسنا

پرنسس يسنا

ناشر : آسمان خيال

پدیدآور: پائولا هريسون


پند نامه هاي ( يسنا و سينا)

پند نامه هاي ( يسنا و سينا)

ناشر : مولفين طلايي

پدیدآور: فرزاد باقري

شگفتي‌هاي يسنا (نانو فن‌آوري)

شگفتي‌هاي يسنا (نانو فن‌آوري)

ناشر : نشر سيوند

پدیدآور: فاطمه كاظمي

يسنا

يسنا

ناشر : اهوراقلم

پدیدآور: اعظم محمدي


يسنا و زغال اخته

يسنا و زغال اخته

ناشر : آوش

پدیدآور: زهرا نيرومند

يسنا و ستاره ها

يسنا و ستاره ها

ناشر : انتشارات اعظم

پدیدآور: صغري محلي

يسنا و كاته كوتي ۱

يسنا و كاته كوتي ۱

ناشر : آوش

پدیدآور: زهرا نيرومند


يسنا و كاته كوتي ۲

يسنا و كاته كوتي ۲

ناشر : آوش

پدیدآور: زهرا نيرومند