احزاب اقتصادي و سازمان هاي اقتصادي جامعه گرا: از تئوري تا عمل

احزاب اقتصادي و سازمان هاي اقتصادي جامعه ...

ناشر : كوروش آقاخاني

پدیدآور: كوروش آقاخاني

اصول سازمان و مديريت: تئوري هاي مديريت

اصول سازمان و مديريت: تئوري هاي مديريت

ناشر : موسسه انتشاراتي رايان كاويان پويا

پدیدآور: حشمت الله صادقي


بررسي و تبيين مباني معرفت شناختي تئوري هاي سازمان

بررسي و تبيين مباني معرفت شناختي تئوري ه ...

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآور: ابوالفضل گائيني

پنداره هاي سازمان: رويكرد استعاره اي و پست مدرن در تئوري هاي سازمان و مديريت

پنداره هاي سازمان: رويكرد استعاره اي و پ ...

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

پدیدآور: حسين نوروزي

تئوري هاي سازمان

تئوري هاي سازمان

ناشر : پيدار

پدیدآور: طاهره سروش


تئوري هاي سازمان مديريت جلد دوم

تئوري هاي سازمان مديريت جلد دوم

ناشر : دوران

پدیدآور: حسين رحمان سرشت

تئوري هاي سازمان و سازماندهي

تئوري هاي سازمان و سازماندهي

ناشر : مشق شب

پدیدآور: بهراد مشعلي

تئوري هاي سازمان و مديريت

تئوري هاي سازمان و مديريت

ناشر : انتشارات تحقيقات آموزش كشاورزي

پدیدآور: كامران خدايي


تئوري هاي سازمان و مديريت

تئوري هاي سازمان و مديريت

ناشر : سنجش و دانش

پدیدآور: رضا معتمديان

‏‫تئوري هاي سازمان و مديريت

‏‫تئوري هاي سازمان و مديريت

ناشر : دانشگاه علم و فرهنگ

پدیدآور: بهزاد مشعلي

تئوري هاي سازمان و مديريت

تئوري هاي سازمان و مديريت

ناشر : مهر سبحان

پدیدآور: عليرضا سلامي