هيچ چيز و همه چيز... از شعرهاي ۱۳۸۸(دفتر چهارم) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 0