تاثير رفتار رهبري بر مديريت دانش با در نظر گرفتن فرهنگ سازماني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تاثير رفتار رهبري بر مديريت دانش با در نظر گرفتن فرهنگ سازماني

تاثير رفتار رهبري بر مديريت دانش با در ن ...

ناشر : سنجش و دانش

محبوبه حسيني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال