طراحي چارچوب مديريت دانش در پروژه هاي تحقيق و توسعه

طراحي چارچوب مديريت دانش در پروژه هاي تح ...

ناشر : الماس البرز

پدیدآور: كاظم پري پيكر

مديريت پروژه هاي تحقيق و توسعه

مديريت پروژه هاي تحقيق و توسعه

ناشر : شركت پيشرو فناوري قايد

پدیدآور: بيروتي ميكولسكيني

مديريت پروژه هاي تحقيق و توسعه

مديريت پروژه هاي تحقيق و توسعه

ناشر : اتكا، مركز تحقيقات و نوآوري، انتشارات

پدیدآور: مهرداد سرهادي