كاربرد منطق فازي در چينه شناسي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


كاربرد منطق فازي در چينه شناسي

كاربرد منطق فازي در چينه شناسي

ناشر : آثار نفيس

مصطفي يوسفي راد

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال