نگاهي جامعه شناسانه به مديريت بحران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نگاهي جامعه شناسانه به مديريت بحران

نگاهي جامعه شناسانه به مديريت بحران

ناشر : سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان

شهرام طهماسبي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال