‏‫سامانه مديريت و كنترل هوشمند خرابي پل‮‬ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫سامانه مديريت و كنترل هوشمند خرابي پل‮‬

‏‫سامانه مديريت و كنترل هوشمند خرابي پل‮ ...

ناشر : شهرداري تهران، مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران، معاونت علم و فناوري

وحيد شاه حسيني

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال