مديريت استراتژيك: تدوين استراتژي در سطوح مختلف سازمان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مديريت استراتژيك: تدوين استراتژي در سطوح مختلف سازمان

مديريت استراتژيك: تدوين استراتژي در سطوح ...

ناشر : آذرين مهر

غلامرضا دربندي طالقاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال