مباني و اصول سازمان مديريت وسرپرستي مفاهيم - نظريه ها - كاركردها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مباني و اصول سازمان مديريت وسرپرستي مفاهيم - نظريه ها - كاركردها

مباني و اصول سازمان مديريت وسرپرستي مفاه ...

ناشر : انتشارات دانشجو

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال