آشنايي با نقشه خواني و ترسيم نقشه هاي فرآيندي BFD، PFD، P & ID، UFD، ESD |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آشنايي با نقشه خواني و ترسيم نقشه هاي فرآيندي BFD، PFD، P & ID، UFD، ESD

آشنايي با نقشه خواني و ترسيم نقشه هاي فر ...

ناشر : انديشه سرا

مهدي رازي فر

قیمت کتاب سیتی : ۲۴۰۰۰۰۰ ریال