استراتژي مكانيزاسيون كشاورزي و بررسي تطبيقي زيرساخت هاي قانوني آن در ايران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


استراتژي مكانيزاسيون كشاورزي و بررسي تطبيقي زيرساخت هاي قانوني آن در ايران

استراتژي مكانيزاسيون كشاورزي و بررسي تطب ...

ناشر : اختر

رويا حسنخاني

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰ ریال