صنعت ترجمه و محلي سازي در ايران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


صنعت ترجمه و محلي سازي در ايران

صنعت ترجمه و محلي سازي در ايران

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان

مريم پورگلوي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال