بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي (Traits) و روانشناختي با كارآفريني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي (Traits) و روانشناختي با كارآفريني

بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي (Traits) ...

ناشر : شاين

پيمان غنيمت

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰ ریال