تاثير استراتژي ناب و چابك بر عملكرد مالي(با نقش تعديل كنندگي سيستم هاي اطلاعاتي)‎ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 0