‏‫كاربرد سيستم ماهالانوبيس تاگوچي در تدوين استراتژي‬ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫كاربرد سيستم ماهالانوبيس تاگوچي در تدوين استراتژي‬

‏‫كاربرد سيستم ماهالانوبيس تاگوچي در تدو ...

ناشر : انتشارات ماهواره

پريسا ضمير روشن

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال