سرود چمر / 5 (مجموعه نوحه هاي عاشورايي) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


سرود چمر / 6 (مجموعه نوحه هاي عاشورايي)

سرود چمر / 6 (مجموعه نوحه هاي عاشورايي)

ناشر : شاپورخواست

دبيرخانه ي سومين كنگره ي استاني شعر عاشورا

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰ ریال

سرود چمر / 5 (مجموعه نوحه هاي عاشورايي)

سرود چمر / 5 (مجموعه نوحه هاي عاشورايي)

ناشر : شاپورخواست

دبيرخانه ي سومين كنگره ي استاني شعر عاشورا

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰ ریال