‏‫بررسي فروش استقراضي و كاركرد آن در بورس هاي توسعه يافته و بورس ايران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫بررسي فروش استقراضي و كاركرد آن در بورس هاي توسعه يافته و بورس ايران

‏‫بررسي فروش استقراضي و كاركرد آن در بور ...

ناشر : شركت نشر بهينه فراگير

سارا سهامي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰ ریال