پويايي گروه و مشاوره گروهي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


پويايي گروه و مشاوره گروهي

پويايي گروه و مشاوره گروهي

ناشر : رشد

عبدالله شفيع آبادي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

پ‍وي‍اي‍ي  گ‍روه  و م‍ش‍اوره  گ‍روه‍ي

پ‍وي‍اي‍ي گ‍روه و م‍ش‍اوره گ‍روه‍ي

ناشر : رشد

ع‍ب‍دال‍ل‍ه ش‍ف‍ي‍ع آب‍ادي

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال