شناسايي و بررسي روش كار با نرم افزارهاي تحليل ترافيكي تقاطعات چراغدار: نرم افزارهاي HICAP و HCS |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


شناسايي و بررسي روش كار با نرم افزارهاي تحليل ترافيكي تقاطعات چراغدار: نرم افزارهاي HICAP و HCS

شناسايي و بررسي روش كار با نرم افزارهاي ...

ناشر : راه دان

حامد اميني شيرازي

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۰۰۰ ریال