آسيب شناسي قوانين مربوط به جرايم اقتصادي در نظام حقوقي ايران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آسيب شناسي قوانين مربوط به جرايم اقتصادي در نظام حقوقي ايران

آسيب شناسي قوانين مربوط به جرايم اقتصادي ...

ناشر : ‏‫قوه قضائيه، مركز مطبوعات و انتشارات

ح‍م‍ي‍د ب‍ه‍ره م‍ن‍د ب‍گ ن‍ظر

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال