مشاركت هاي مردمي در آموزش و پرورش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 4


مشاركت و مديريت مشاركتي (زيرساخت هاي جلب مشاركت هاي مردمي در آموزش و پرورش): قابل استفاده براي تمامي مسئولان، مديران و دانشجويان كارشناسي، ...

مشاركت و مديريت مشاركتي (زيرساخت هاي جلب ...

ناشر : آواي نور

عبدالمحمد طاهري

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۰۰۰۰ ریال

مشاركت و مديريت مشاركتي (زيرساخت هاي جلب مشاركت هاي مردمي در آموزش و پرورش): قابل استفاده براي تمامي مسئولان، مديران و دانشجويان كارشناسي، ...

مشاركت و مديريت مشاركتي (زيرساخت هاي جلب ...

ناشر : آواي نور

عبدالمحمد طاهري

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۰۰۰۰ ریال

مشاركت هاي مردمي در آموزش و پرورش

مشاركت هاي مردمي در آموزش و پرورش

ناشر : درياي سخن

ناصر شهرياري قلعه لر

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰ ریال


مشاركت هاي مردمي در آموزش و پرورش

مشاركت هاي مردمي در آموزش و پرورش

ناشر : انتشارات اراده

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال