مباني بازي جنگ راهبردي : ( تاريخچه، اصول، مفاهيم و نمونه بازي جنگ بومي) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مباني بازي جنگ راهبردي : ( تاريخچه، اصول، مفاهيم و نمونه بازي جنگ بومي)

مباني بازي جنگ راهبردي : ( تاريخچه، اصول ...

ناشر : ستاد فرماندهي كل قوا، مركز تحقيقات راهبردي دفاعي

م‍ح‍م‍دح‍س‍ي‍ن اف‍ش‍ردي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال