نكات برتر و آزمون سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع (ويژه دانشجويان گرايش هاي مديريت) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نكات برتر و آزمون سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع (ويژه دانشجويان گرايش هاي مديريت)

نكات برتر و آزمون سيستم هاي خريد، انبارد ...

ناشر : راه

مهدي قاليبافان بيلندي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال