بازاريابي ويروسي در شبكه هاي اجتماعي (كاركرد شبكه هاي اجتماعي در توسعه بازاريابي ويروسي) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بازاريابي ويروسي در شبكه هاي اجتماعي (كاركرد شبكه هاي اجتماعي در توسعه بازاريابي ويروسي)

بازاريابي ويروسي در شبكه هاي اجتماعي (كا ...

ناشر : ‏‫ آرنا

عرفان سهرابي

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۰۰۰۰ ریال