77 خطاي سرمايه گذاري: خطاهايي كه باهوش ها نيز مرتكب مي شوند و راه هاي پرهيز از آنها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


17%
77 خطاي سرمايه گذاري: خطاهايي كه باهوش ها نيز مرتكب مي شوند و راه هاي پرهيز از آنها

77 خطاي سرمايه گذاري: خطاهايي كه باهوش ه ...

ناشر : دنياي اقتصاد

لاري سوئدرو

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۴۱۰۰۰ ریال