مقدمه اي بر نظريه معادلات ديفرانسيل معمولي: براي رشته هاي فني و مهندسي، علوم پايه، معماري و شهرسازي، |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مقدمه اي بر نظريه معادلات ديفرانسيل معمولي: براي رشته هاي فني و مهندسي، علوم پايه، معماري و شهرسازي، ....

مقدمه اي بر نظريه معادلات ديفرانسيل معمو ...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (تبريز)

نادر رفعتي ملكي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال