ارايه مدل جريمه براي پل هاي ناشي از اضافه بار كاميون ها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ارايه مدل جريمه براي پل هاي ناشي از اضافه بار كاميون ها

ارايه مدل جريمه براي پل هاي ناشي از اضاف ...

ناشر : انتشارات صداقت

علي ابراهيم زاده

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال