‏‫سرسره متقاعدسازي‮‬ : ‏‫رويكردي نوين براي شناخت و بازاريابي نيازهاي خودآگاه و ناخودآگاه ذهن مشتري‮‬ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫سرسره متقاعدسازي‮‬ : ‏‫رويكردي نوين براي شناخت و بازاريابي نيازهاي خودآگاه و ناخودآگاه ذهن مشتري‮‬

‏‫سرسره متقاعدسازي‮‬ : ‏‫رويكردي نوين بر ...

ناشر : موسسه انتشاراتي دانش ماندگار عصر

امين اسداللهي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال