تحول ديجيتال در سامانه هاي يكپارچه بانكداري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تحول ديجيتال در سامانه هاي يكپارچه بانكداري

تحول ديجيتال در سامانه هاي يكپارچه بانكد ...

ناشر : انتشارات پرديس

محدثه ده باشي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال