افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي محلي و خانقاهي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي محلي و خانقاهي

افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي ...

ناشر : تصنيف

اعظم السادات طايفه مرسل

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال

افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي محلي و خانقاهي

افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي ...

ناشر : موسيقي عارف

اعظم السادات طايفه مرسل

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال

افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي محلي و خانقاهي

افسانه دف: آموزش دف نوازي براساس مقامهاي ...

ناشر : تصنيف

اعظم السادات طايفه مرسل

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال