دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي متداول موجود |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي متداول موجود

دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساخت ...

ناشر : وزارت مسكن و شهرسازي، مركز تحقيقات راه

شوراي راهبردي مقاوم سازي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال