تفويض اختيار: برنامه اي براي ارتقاي كاركنان و افزايش بهره وري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


تفويض اختيار: برنامه اي براي ارتقاي كاركنان و افزايش بهره وري

تفويض اختيار: برنامه اي براي ارتقاي كارك ...

ناشر : دنياي اقتصاد

برايان تريسي

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال

تفويض اختيار: برنامه اي براي ارتقاي كاركنان و افزايش بهره وري

تفويض اختيار: برنامه اي براي ارتقاي كارك ...

ناشر : دنياي اقتصاد

برايان تريسي

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال

تفويض اختيار: برنامه اي براي ارتقاي كاركنان و افزايش بهره وري

تفويض اختيار: برنامه اي براي ارتقاي كارك ...

ناشر : دنياي اقتصاد

برايان تريسي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال