ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد: در راستاي اجراي دوره هاي مصوب كميته راهبردي آموزش كاركنان دولت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد: در راستاي اجراي دوره هاي مصوب كميته راهبردي آموزش كاركنان دولت

ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد: در ...

ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي

قربان محمد پورقاز

قیمت کتاب سیتی : ۵۲۰۰۰ ریال