‏‫مگس پارازيتوئيد زيرخانواده Phasiinae (Tachinidae‭)‬‬ در ايران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫مگس پارازيتوئيد زيرخانواده Phasiinae (Tachinidae‭)‬‬ در ايران

‏‫مگس پارازيتوئيد زيرخانواده Phasiinae ( ...

ناشر : سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، معاونت ترويج، نشر آموزش كشاورزي

ابراهيم گيلاسيان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال