دفاع در برابر حملات خاكستري چاله مبتني بر پروتكل DSR در شبكه هاي ادهاك با استفاده از الگوريتم كلوني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


دفاع در برابر حملات خاكستري چاله مبتني بر پروتكل DSR در شبكه هاي ادهاك با استفاده از الگوريتم كلوني مورچه ها

دفاع در برابر حملات خاكستري چاله مبتني ب ...

ناشر : سنجش و دانش

معصومه حكمتي پور

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال