برگزيده قصايد ناصرخسرو: شرح، نقد و تحليل سي قصيده

برگزيده قصايد ناصرخسرو: شرح، نقد و تحليل سي قصيده

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: غلام‌محمد طاهري‌مباركه

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

سي قصيده ناصرخسرو

سي قصيده ناصرخسرو

ناشر : جامي

- نويسنده: ناصرخسرو - شارح: محمد غلامرضايي

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

سي قصيده ناصرخسرو (رشته زبان و ادبيات فارسي)

سي قصيده ناصرخسرو (رشته زبان و ادبيات فارسي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: ناصرخسرو - تدوين: علي‌اصغر حلبي

قیمت : ۲۳۰۰۰ ریال


شرح سي قصيده از حكيم ناصر خسرو قبادياني

شرح سي قصيده از حكيم ناصر خسرو قبادياني

ناشر : توس

- نويسنده: ناصرخسرو قبادياني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال