پشتيبان تصميم‌گيري چندمعياره (يوتا، يوتا استار و يوتا استارفازي)

پشتيبان تصميم‌گيري چندمعياره (يوتا، يوتا استار و يوتا استارفازي)

ناشر : آرنا

- نويسنده: سيدامير محمديان خباز كاظمي

قیمت : ۰ ریال

‏‫تحليل تصميم‌گيري چند معياره رو‌شها و نرم‌افزار

‏‫تحليل تصميم‌گيري چند معياره رو‌شها و نرم‌افزار

ناشر : آوند دانش

- نويسنده: آليسو ايشيزاكا - نويسنده: Alessio Ishizaka

قیمت : ۰ ریال


تحليل تصميم‌گيري چندمعياره

تحليل تصميم‌گيري چندمعياره

ناشر : دانشگاه علم و صنعت ايران

- نويسنده: آليسو ايشيزاكا - نويسنده: Alessio Ishizaka

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

تصميم‌گيري با معيارهاي چندگانه

تصميم‌گيري با معيارهاي چندگانه

ناشر : دانشگاهي كيان

- نويسنده: مقصود اميري - نويسنده: احمد دارستاني‌فراهاني

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

تصميم‌گيري با معيارهاي چندگانه: كد L2 - مهندسي صنايع - صنايع

تصميم‌گيري با معيارهاي چندگانه: كد L2 - مهندسي صنايع - صنايع

ناشر : سرافرازان البرز

- نويسنده: زهرا نداف

قیمت : ۰ ریال


تصميم‌گيري چند معياره

تصميم‌گيري چند معياره

ناشر : دانشگاه صنعتي شاهرود

- نويسنده: محمد عطائي - ويراستار: محمد كنشلو

قیمت : ۳۳۰۰۰۰ ریال

تصميم‌گيري چند معياره در مديريت (مفاهيم و كاربردها)

تصميم‌گيري چند معياره در مديريت (مفاهيم و كاربردها)

ناشر : سازمان مديريت صنعتي

- نويسنده: علي خاتمي‌فيروزآبادي - نويسنده: ستار حمزه‌جونقاني

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


تصميم‌گيري چند معياره فازي

تصميم‌گيري چند معياره فازي

ناشر : آذر

- مترجم: چنگيز قهرمان - مترجم: Cengiz Kahraman

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال

تصميم‌گيري چند معياره فازي (استفاده عملي در تجارت)

تصميم‌گيري چند معياره فازي (استفاده عملي در تجارت)

ناشر : آرنا

- نويسنده: نيما جورابلو

قیمت : ۰ ریال

تصميم‌گيري چندمعياره

تصميم‌گيري چندمعياره

ناشر : انتشارات دانشگاهي كيان

- نويسنده: مقصود اميري

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال