ليست كتاب با موضوع عملكرد - مديريت تعداد يافت شده - 52


مديريت عملكرد در ورزش

مديريت عملكرد در ورزش

ناشر : طنين دانش

‏‫همايون‬ ‏‫عباسي‬

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

مهارت هاي مديريتي براي مديران جديد

مهارت هاي مديريتي براي مديران جديد

ناشر : انتشارات بوك

محسن محمديان ساروي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

‏‫‭Performance management as a system in B. G. Shirke construction technology

‏‫‭Performance management as a system in ...

ناشر : داتيس

محمد اميري

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰ ریال


دستنامه ارزيابي عملكرد

دستنامه ارزيابي عملكرد

ناشر : انتشارات پژوهش هاي دانشگاه

مريم لامع

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

پايش و تعالي عملكرد: ابزارهاي راهبردي ارزيابي، تحليل و تركيب پويا

پايش و تعالي عملكرد: ابزارهاي راهبردي ار ...

ناشر : انديشه اشراف

احمد جعفري

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال

راهنماي گام به گام استقرار نظام مديريت عملكرد (سازمان، مديران و كارمندان)

راهنماي گام به گام استقرار نظام مديريت ع ...

ناشر : فرمنش

علاء الدين رفيع زاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


مديريت عملكرد در سازمان هاي ورزشي

مديريت عملكرد در سازمان هاي ورزشي

ناشر : بامداد كتاب

م‍ه‍رزاد ح‍م‍ي‍دي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

بهسازي نيروي انساني

بهسازي نيروي انساني

ناشر : گسترش علوم نوين

جمشيد عليداديان

قیمت کتاب سیتی : ۲۹۰۰۰۰ ریال

مديريت عملكرد در سازمان هاي ورزشي

مديريت عملكرد در سازمان هاي ورزشي

ناشر : علم و حركت

حسن معصومي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


آشنايي با فرهنگ و عملكرد سازماني

آشنايي با فرهنگ و عملكرد سازماني

ناشر : نشر ناياب

فراهم مدرسي

قیمت کتاب سیتی : ۴۲۰۰۰۰ ریال

مديريت عملكرد در ورزش

مديريت عملكرد در ورزش

ناشر : طنين دانش

مريم حسيني

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

شاخص‎هاي كليدي عملكرد در مديريت نگهداشت به انضمام واژه ‎نامه تخصصي...

شاخص‎هاي كليدي عملكرد در مديريت نگهداشت ...

ناشر : جواد سلطانيان

جواد سلطانيان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال