زبان، كنش، امنيت: مطالعات امنيتي و مكتب كپنهاك

زبان، كنش، امنيت: مطالعات امنيتي و مكتب ...

ناشر : وزارت امور خارجه، اداره نشر

پدیدآور: غلامعلي چگيني زاده

سايبر ديپلماسي

سايبر ديپلماسي

ناشر : وزارت امور خارجه، اداره نشر

پدیدآور: س‍ع‍ي‍د س‍ي‍دآق‍ا ب‍ن‍ي ه‍اش‍م‍ي

پژوهش مصور بناهاي ايلخاني در ايران

پژوهش مصور بناهاي ايلخاني در ايران

ناشر : وزارت امور خارجه، اداره نشر

پدیدآور: الهام محمدي


تاريخ تحولات سلطانيه از آغاز تا عهد ناصري

تاريخ تحولات سلطانيه از آغاز تا عهد ناصر ...

ناشر : وزارت امور خارجه، اداره نشر

پدیدآور: مسعود بيات

‏‫جاده ابريشم ميراث ماندگار تمدن هاي قاره كهن‏‫: مجموعه مقالات همايش بين المللي جاده ابريشم: مشهد مقدس ۲۵- ۲۶ مهرماه ۱۳۹۵‬‬

‏‫جاده ابريشم ميراث ماندگار تمدن هاي قار ...

ناشر : وزارت امور خارجه، اداره نشر

پدیدآور: ميثم اماني

ايران؛ پل ميان فرهنگي تعاملات بين المللي مسير راه ابريشم

ايران؛ پل ميان فرهنگي تعاملات بين المللي ...

ناشر : وزارت امور خارجه، اداره نشر

پدیدآور: حسن باستاني راد


برنامه هسته اي ايران و حقوق بين الملل: از تقابل تا توافق

برنامه هسته اي ايران و حقوق بين الملل: ا ...

ناشر : وزارت امور خارجه، اداره نشر

پدیدآور: سيدحسين سادات ميداني

جستارهايي پيرامون تاريخ روابط خارجي ايران

جستارهايي پيرامون تاريخ روابط خارجي ايرا ...

ناشر : وزارت امور خارجه، اداره نشر

پدیدآور: مرتضي دامن پاك جامي

ديپلمات ها چه مي كنند: زندگي و كار ديپلمات ها

ديپلمات ها چه مي كنند: زندگي و كار ديپلم ...

ناشر : وزارت امور خارجه، اداره نشر

پدیدآور: مهدي سبحاني


روزشمار روابط بيست ساله جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان(۱۹۹۲-۲۰۱۲ / ۱۳۷۰-۱۳۹۰)

روزشمار روابط بيست ساله جمهوري اسلامي اي ...

ناشر : وزارت امور خارجه، اداره نشر

پدیدآور: گ‍ارون س‍ارك‍س‍ي‍ان

روش تحقيق در علوم سياسي

روش تحقيق در علوم سياسي

ناشر : وزارت امور خارجه، اداره نشر

پدیدآور: پيتر برنهام

سياست خارجي تركيه: الگوها، اسناد و تفاسير ۲۰۱۲ - ۲۰۰۱

سياست خارجي تركيه: الگوها، اسناد و تفاسي ...

ناشر : وزارت امور خارجه، اداره نشر

پدیدآور: ژاله عبدي