استخدامي اطلاعات عمومي و قانون اساسي

استخدامي اطلاعات عمومي و قانون اساسي

ناشر : انتشارات آراه

پدیدآور: ساميار نجومي

اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي : ويژه داوطلبان آزمون هاي استخدامي

اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي ...

ناشر : آرسا

پدیدآور: مرتضي مباركي زاده جاز

آمادگي براي آزمون هاي استخدامي: زبان انگليسي

آمادگي براي آزمون هاي استخدامي: زبان انگ ...

ناشر : اميد انقلاب

پدیدآور: ليلا ميرمهدي تهراني


زبان انگليسي (عمومي) : ويژه داوطلبان آزمون استخدامي

زبان انگليسي (عمومي) : ويژه داوطلبان آزم ...

ناشر : آرسا

پدیدآور: كيومرث اردشيري لاجيمي

زبان انگليسي : قابل استفاده متقاضيان استخدام در ادارات، بانك ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي و خصوصي...

زبان انگليسي : قابل استفاده متقاضيان است ...

ناشر : مركز نشر جهش

پدیدآور: كاظم آرمان پور


زبان و ادبيات فارسي : قابل استفاده متقاضيان استخدام در ادارات ، بانك ها، سازمان ها و موسسات دولتي و خصوصي

زبان و ادبيات فارسي : قابل استفاده متقاض ...

ناشر : مركز نشر جهش

پدیدآور: كاظم آرمان پور

فرهنگ و معارف اسلامي : قابل استفاده متقاضيان استخدام در ادارات، بانكها، سازمانها و مؤسسات دولتي و خصوصي...

فرهنگ و معارف اسلامي : قابل استفاده متقا ...

ناشر : مركز نشر جهش

پدیدآور: كاظم آرمان پور