آمادگي براي آزمون‌هاي استخدامي: زبان انگليسي

آمادگي براي آزمون‌هاي استخدامي: زبان انگليسي

ناشر : كلك زرين

- نويسنده: ليلا ميرمهدي‌تهراني - نويسنده: طيبه بامداد گواسرايي

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

اطلاعات عمومي و قانون اساسي : قابل استفاده براي آزمون استخدامي

اطلاعات عمومي و قانون اساسي : قابل استفاده براي آزمون استخدامي

ناشر : انتشارات آراه

- نويسنده: ساميار نجومي

قیمت : ۳۸۰۰۰۰ ریال


اطلاعات عمومي ويژه آموزش و پرورش

اطلاعات عمومي ويژه آموزش و پرورش

ناشر : انتشارات آراه

- نويسنده: محمد شريفي - نويسنده: آمنه نريماني

قیمت : ۵۹۰۰۰۰ ریال

رياضي و آمار مقدماتي : ويژه داوطلبان آزمون‌هاي استخدامي

رياضي و آمار مقدماتي : ويژه داوطلبان آزمون‌هاي استخدامي

ناشر : آرسا

- نويسنده: محمود باقري

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

زبان انگليسي (عمومي) : ويژه داوطلبان آزمون استخدامي

زبان انگليسي (عمومي) : ويژه داوطلبان آزمون استخدامي

ناشر : آرسا

- نويسنده: كيومرث اردشيري‌لاجيمي

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال


رياضي و آمار: قابل استفاده در كليه‌ي آزمون‌هاي استخدامي

رياضي و آمار: قابل استفاده در كليه‌ي آزمون‌هاي استخدامي

ناشر : آراه

- نويسنده: لاچين جعفري دودران

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي : ويژه داوطلبان آزمون‌هاي استخدامي

اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي : ويژه داوطلبان آزمون‌هاي استخدامي

ناشر : آرسا

- نويسنده: مرتضي مباركي‌زاده‌ جاز - نويسنده: علي ابراهيم‌آبادي

قیمت : ۳۴۰۰۰۰ ریال

آمادگي براي آزمون‌هاي استخدامي: رياضي و آمار

آمادگي براي آزمون‌هاي استخدامي: رياضي و آمار

ناشر : كلك زرين

- نويسنده: كاظم زرين

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال


آمادگي براي آزمون‌هاي استخدامي: زبان و ادبيات فارسي

آمادگي براي آزمون‌هاي استخدامي: زبان و ادبيات فارسي

ناشر : كلك زرين

- نويسنده: نرگس شجاعي - نويسنده: معصومه سعيدي‌شاد

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

آمادگي براي آزمون‌هاي استخدامي: فرهنگ و معارف اسلامي

آمادگي براي آزمون‌هاي استخدامي: فرهنگ و معارف اسلامي

ناشر : كلك زرين

- نويسنده: كاظم زرين - نويسنده: معصومه سعيدي‌شاد

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

آمادگي براي آزمون‌هاي استخدامي: هوش و استعداد تحصيلي

آمادگي براي آزمون‌هاي استخدامي: هوش و استعداد تحصيلي

ناشر : اميد انقلاب

- نويسنده: عباس شجاعي - نويسنده: محمود شمس

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال