از آن سوها

از آن سوها

ناشر : حميدا

- نويسنده: دادا.جي.پي واسواني - مترجم: فريبا مقدم

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

با خالق هستي

با خالق هستي

ناشر : حميدا

- نويسنده: دادا.جي.پي واسواني - مترجم: فريبا مقدم

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

بهترين سال زندگي: آرزو كنيد، برنامه‌ريزي كنيد، زندگي كنيد!

بهترين سال زندگي: آرزو كنيد، برنامه‌ريزي كنيد، زندگي كنيد!

ناشر : حميدا

- نويسنده: دبي فورد - مترجم: فرناز فرود

قیمت : ۱۷۵۰۰۰ ریال


بهترين سال زندگي: آرزو كنيد، برنامه‌ريزي كنيد، زندگي كنيد!

بهترين سال زندگي: آرزو كنيد، برنامه‌ريزي كنيد، زندگي كنيد!

ناشر : حميدا

- نويسنده: دب‍ي‌ ف‍ورد - نويسنده: Debbie Ford

قیمت : ۱۷۵۰۰۰ ریال

چرخ زندگي

چرخ زندگي

ناشر : حميدا

- نويسنده: اليزابت كوبلر - مترجم: فرناز فرود

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

دوست (روايتي بر سرگذشت كيميا دختر خوانده مولانا)

دوست (روايتي بر سرگذشت كيميا دختر خوانده مولانا)

ناشر : حميدا

- نويسنده: مورييل مافروي - مترجم: فريبا مقدم

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال


دوستي با خدا: گفت‌وگويي نامتعارف

دوستي با خدا: گفت‌وگويي نامتعارف

ناشر : حميدا

- نويسنده: نيل‌دانلد والش - مترجم: فرناز فرود

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

تكنولوژي غلات و فراورده‌هاي آن

تكنولوژي غلات و فراورده‌هاي آن

ناشر : حميدا

- نويسنده: منصور احمدي ندوشن

قیمت : ۰ ریال

تكنولوژي غلات و فراورده‌هاي آن

تكنولوژي غلات و فراورده‌هاي آن

ناشر : حميدا

- نويسنده: منصور احمدي ندوشن

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال


راز سايه: توان سرزندگي با تعبيري نو از داستان زندگي

راز سايه: توان سرزندگي با تعبيري نو از داستان زندگي

ناشر : حميدا

- نويسنده: دبي فورد - مترجم: فرناز فرود

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال

دوس‍ت‍ي‌ ب‍ا خ‍دا: گ‍ف‍ت و گ‍وي‍ي‌ ن‍ام‍ت‍ع‍ارف‌

دوس‍ت‍ي‌ ب‍ا خ‍دا: گ‍ف‍ت و گ‍وي‍ي‌ ن‍ام‍ت‍ع‍ارف‌

ناشر : حميدا

- نويسنده: ن‍ي‍ل‌ دون‍ال‍د وال‍ش‌ - نويسنده: Neale Donald Walsch

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

ج‍داي‍ي‌ م‍ع‍ن‍وي‌

ج‍داي‍ي‌ م‍ع‍ن‍وي‌

ناشر : حميدا

- نويسنده: دب‍ي‌ ف‍ورد - نويسنده: Debbie Ford

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال