بدون اضافه وزن

بدون اضافه وزن

ناشر : نشر پيكان

- مترجم: گيتي خوشدل - نويسنده: كارن دارلينگ

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

راه هنرمند: بازيابي خلاقيت

راه هنرمند: بازيابي خلاقيت

ناشر : نشر پيكان

- مترجم: گيتي خوشدل - نويسنده: جوليا كامرون

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

راهنماي تجسم خلاق: رابطه با خود

راهنماي تجسم خلاق: رابطه با خود

ناشر : نشر پيكان

- مترجم: گيتي خوشدل - نويسنده: شاكتي گواين

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


شفاي زندگي

شفاي زندگي

ناشر : نشر پيكان

- مترجم: گيتي خوشدل - نويسنده: لوئيزال. هي

قیمت : ۲۹۰۰۰۰ ریال

تو هماني كه مي‌انديشي

تو هماني كه مي‌انديشي

ناشر : نشر قطره

- نويسنده: جيمز آلن - مترجم: گيتي خوشدل

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

حكايت دولت و فرزانگي

حكايت دولت و فرزانگي

ناشر : نشر قطره

- مترجم: گيتي خوشدل - نويسنده: مارك فيشر

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال


آدميت

آدميت

ناشر : نشر قطره

- نويسنده: لئو بوسكاليا - مترجم: گيتي خوشدل

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

تجسم خلاق

تجسم خلاق

ناشر : روشنگران و مطالعات زنان

- مترجم: گيتي خوشدل - نويسنده: شاكتي گواين

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

طراحي نظم به شيوه فنگ‌شويي

طراحي نظم به شيوه فنگ‌شويي

ناشر : نشر پيكان

- مترجم: گيتي خوشدل - نويسنده: كارن كينگستون

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال


شفاي كودك درون

شفاي كودك درون

ناشر : نشر پيكان

- مترجم: گيتي خوشدل - نويسنده: لوسيا كاپاچيونه

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

ده فرمان براي حرمت به خويشتن

ده فرمان براي حرمت به خويشتن

ناشر : نشر پيكان

- مترجم: گيتي خوشدل - نويسنده: كاترين كاردينال

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

با تو بازي مي‌كردم اي آسمان

با تو بازي مي‌كردم اي آسمان

ناشر : پيكان

- شاعر: گيتي خوشدل

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال