آدميت

آدميت

ناشر : نشر قطره

- نويسنده: لئو بوسكاليا - مترجم: گيتي خوشدل

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

بدون اضافه وزن

بدون اضافه وزن

ناشر : نشر پيكان

- نويسنده: كارن دارلينگ - مترجم: گيتي خوشدل

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

راه هنرمند: بازيابي خلاقيت

راه هنرمند: بازيابي خلاقيت

ناشر : نشر پيكان

- نويسنده: جوليا كامرون - مترجم: گيتي خوشدل

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


راهنماي تجسم خلاق: رابطه با خود

راهنماي تجسم خلاق: رابطه با خود

ناشر : نشر پيكان

- نويسنده: شاكتي گواين - مترجم: گيتي خوشدل

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

تو هماني كه مي‌انديشي

تو هماني كه مي‌انديشي

ناشر : نشر قطره

- نويسنده: جيمز آلن - مترجم: گيتي خوشدل

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

حكايت دولت و فرزانگي

حكايت دولت و فرزانگي

ناشر : نشر قطره

- نويسنده: مارك فيشر - مترجم: گيتي خوشدل

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


شفاي زندگي

شفاي زندگي

ناشر : نشر پيكان

- نويسنده: لوئيزال. هي - مترجم: گيتي خوشدل

قیمت : ۳۶۰۰۰۰ ریال

شفاي كودك درون

شفاي كودك درون

ناشر : نشر پيكان

- نويسنده: لوسيا كاپاچيونه - مترجم: گيتي خوشدل

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

طراحي نظم به شيوه فنگ‌شويي

طراحي نظم به شيوه فنگ‌شويي

ناشر : نشر پيكان

- نويسنده: كارن كينگستون - مترجم: گيتي خوشدل

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال


تجسم خلاق

تجسم خلاق

ناشر : روشنگران و مطالعات زنان

- نويسنده: شاكتي گواين - مترجم: گيتي خوشدل

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

ده فرمان براي حرمت به خويشتن

ده فرمان براي حرمت به خويشتن

ناشر : نشر پيكان

- نويسنده: كاترين كاردينال - مترجم: گيتي خوشدل

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

با تو بازي مي‌كردم اي آسمان

با تو بازي مي‌كردم اي آسمان

ناشر : پيكان

- شاعر: گيتي خوشدل

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال