شبكه سازي در كسب و كار |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


شبكه سازي در كسب و كار

شبكه سازي در كسب و كار

ناشر : نصر قلم

ويل كينتيش

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰ ریال

خوشه سازي و شبكه سازي در كسب  و كار

خوشه سازي و شبكه سازي در كسب و كار

ناشر : انتشارات كار و دانشگاه

سيداحمد قاسمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال