مدل سازي سري داده ها: راهنماي كاربردي مدل هاي برنامه ريزي بيان ژن، سيستم استنتاج فازي، شبكه بيزين، ش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مدل سازي سري داده ها: راهنماي كاربردي مدل هاي برنامه ريزي بيان ژن، سيستم استنتاج فازي، شبكه بيزين، شبكه عصبي مصنوعي، ...

مدل سازي سري داده ها: راهنماي كاربردي مد ...

ناشر : دانشگاه تبريز

محمدتقي اعلمي

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال