دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 7


تفسير دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي موجود : تفسير نشريه شماره ۳۶۰ سال ۱۳۹۲...

تفسير دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان ...

ناشر : متفكران

شايان پاك نيت

قیمت کتاب سیتی : ۳۴۰۰۰۰۰ ریال

راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود: ساختمان هاي بنايي

راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه ا ...

ناشر : رياست جمهوري، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

معاونت نظارت راهبردي دفتر نظام فني اجرايي رياست جم

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰ ریال

راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود: ساختمان هاي فولادي

راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه ا ...

ناشر : رياست جمهوري، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

معاونت نظارت راهبردي دفتر نظام فني اجرايي رياست جم

قیمت کتاب سیتی : ۵۳۰۰۰ ریال


دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي متداول موجود

دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساخت ...

ناشر : وزارت مسكن و شهرسازي، مركز تحقيقات راه

شوراي راهبردي مقاوم سازي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي نيمه اسكلت موجود

دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساخت ...

ناشر : وزارت مسكن و شهرسازي، مركز تحقيقات راه

شوراي راهبردي مقاوم سازي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰ ریال

راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود: ساختمان هاي بتني

راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه ا ...

ناشر : رياست جمهوري، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

معاونت نظارت راهبردي دفتر نظام فني اجرايي رياست جم

قیمت کتاب سیتی : ۵۳۰۰۰ ریال


دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود

دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي مو ...

ناشر : سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز اسناد، مدارك و انتشارات

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال